โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ คุณสุดใจ จันทร์ฉายทอง คุณบัญญัติ ภิภพสุขาวดี คุณเกศกนก รงคะประยูร คุณนิริวดี ภัทรนาวิก คุณชัยพร เสรีตระกูล คุณปริษา ศุภแสงสิน คุณจันทิมท วังกานนท์ คุณณัฐวรรณ มิตรสุวรรณ คุณนพดล กมลวรรณชัย คุณกัลยา นกยูงทอง คุณบุญชู คุณบุษกร (เชียงใหม่) คุณกรรณิการ์และครอบครัว

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 1, 2021/ ผู้มีอุปการะคุณ

โรงพยาบาลชุมแสงขอขอบพระคุณ

คุณสุดใจ จันทร์ฉายทอง
คุณบัญญัติ ภิภพสุขาวดี
คุณเกศกนก รงคะประยูร
คุณนิริวดี ภัทรนาวิก
คุณชัยพร เสรีตระกูล
คุณปริษา ศุภแสงสิน
คุณจันทิมท วังกานนท์
คุณณัฐวรรณ มิตรสุวรรณ
คุณนพดล กมลวรรณชัย
คุณกัลยา นกยูงทอง
คุณบุญชู คุณบุษกร (เชียงใหม่)
คุณกรรณิการ์และครอบครัว
มอบข้าวจำนวน 150 กล่อง และน้ำดื่ม

ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือง.

Share this Post