ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โรงพยาบาลชุมแสง/ July 21, 2022/ ไม่มีหมวดหมู่

ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.1 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 1.3 มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 1.4 มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม 1.5 มีการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 1 2 การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1 มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 2.2 มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 2.3 มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง 2.4 มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำเป็นรายงาน 2.5 มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น 3 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT 3.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นได้ 3.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social Media ทุกด้าน 3.4

Read More

ประกาศ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลชุมแสง/ April 20, 2022/ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ – พนักงานเปล 1 อัตรา– พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 1 อัตรา– ผู้ช่วยช่าง 1 อัตรากำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวาลาราชการ 08.30-16.30 อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 2 ห้องธุการ **โปรดอ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่แบบ