MOIT8 ไตรมาส 3 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

โรงพยาบาลชุมแสง/ June 29, 2022/ ita65

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติรา
Share this Post