พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปัญญาธโร) วัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยศิษย์และญาติโยม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลชุมแสง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2564

DATA Link

บริการสำหรับประชาชน

ตารางตรวจโรค

ตรวจสอบตารางการตรวจโรค ในเวลาราชการของแต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มงาน เพื่อความสะดวกในการมารับบริการ

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

ค้นหาเบอร์ภายในโรงพยาบาล เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

ตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาล